Megbízható szerző Richard Rohr?

„Egy barátomat nagyon érdeklik Richard Rohr ferences atya könyvei, nekem viszont furcsa érzésem van vele kapcsolatban. Meg tudnák mondani, tényleg hűek-e a könyvei a Katolikus Egyház tanításához?”

k79

A kérdés finom lelki érzékről tanúskodik, mert Richard Rohrral kapcsolatban – noha művei számos értékes felismerést is tartalmaznak – csakugyan vannak problémák, amelyekről érdemes tudniuk a hívőknek.

Richard Rohr atya sok szállal kötődik a New Age-hez. 1987-ben Center for Action and Contemplation (CAC, Tevékenység és Szemlélődés Központ) néven „oktatási és képzési központot” alapított Albuquerque-ben. A központ honlapján azt írja, munkája célja, hogy „hitbeli alternatívát kínáljon az uralkodó tudatossággal szemben”. Az intézmény ismert központja az amerikai egyházban működő legjelentősebb másként gondolkodó csoportnak (Call to Action), amely többek közt a nők pappá szentelése, a homoszexuális viselkedés és az istennőimádás elfogadtatásáért küzd.

A központ egyik fő tevékenysége, hogy pogány elemekkel tarkított beavatási szertartásokat szervez férfiak számára. Richard Rohr egyik központi gondolata a férfi spiritualitás, melynek kialakulása szempontjából hatékonyabbnak tart bizonyos ősi pogány szertartásokat, mint a szentségek kiszolgáltatásának egyházi rítusait. Férfiak több száz dollárt fizetnek azért, hogy részt vehessenek a bennszülött tisztulási szertartásokon, ahol – Rohr saját tapasztalata szerint – hatalmas élményt jelent, amikor a többiekkel együtt meztelenül, négykézláb másznak körbe-körbe az izzasztókunyhóban.

Rohr atya aktív részese az Emerging Church (Felemelkedő Egyház) mozgalomnak is. A mozgalomhoz tartozó különféle csoportok kereszténynek vallják magukat, ám úgy vélik, az Egyház hittételeit és tanítását „korszerűsíteni” kell, hogy a mai társadalom számára elfogadhatóbbak legyenek. (Megjegyezhetjük: a korszerűsítés valóban állandó feladat, de kizárólag a hitátadás módszereiben: a hit tartalmát, a krisztusi tanítást nem érintheti.)

Rohr régóta tanítja a népszerű New Age-es személyiségtípus-elemzési módszert, az Enneagramot, amelyre vonatkozóan komoly figyelmeztetést fogalmaz meg a Jézus Krisztus, az élő víz hordozója című vatikáni dokumentum. Emellett több, teológialiag erősen megkérdőjelezhető tant hirdet pl. Isten atyaságáról, a megváltásról és az eredeti bűnről, továbbá nyíltan támogatja az aktív homoszexualitást.

Rohr – a Katolikus Egyház Katekizmusával összhangban – hangsúlyozza, hogy Istennek nincs neme: nem férfi vagy nő (KEK 370). Ellentétbe kerül azonban a kinyilatkoztatással és az Egyház tanításával, amikor azt állítja, hogy nyugodtan nevezhetjük Anyának is (KEK 240). Leszűkítőnek és előítéletesnek tartja a Katolikus Egyház patriarchális jellegét, noha Krisztus férfiként testesült meg, és – bár számos női tanítványa is volt – Egyháza vezetésére férfiakat választott.

Richard Rohr szerint az eredeti bűn nem az ember tudatos szembeszegülése Istennel, hanem csupán valamiféle ősi emberi fájdalom, átöröklődő „árnyoldal”, amiért senki sem felelős. Ez a felfogás aláássa a krisztusi megváltás misztériumát, hiszen ha nincs bűn és nincs igazságos büntetés, akkor Krisztus tanítása, megváltása, szenvedése és feltámadása is értelmetlen. Rohr csakugyan tagadja Krisztus szenvedésének és halálának szükségességét. Könyveiben, előadásaiban nem úgy beszél Jézusról, mint Isten Fiáról, aki vére árán megváltotta az Istentől elszakadt emberiséget, hanem mint a számtalan guru, próféta és tanító egyikéről, akik valamennyien az önmegvilágosodás útját mutatták.

Rohr atya támogatja az aktív homoszexualitást. Támogató levele olvasható a Soulforce nevű homoszexuális érdekvédő szervezet honlapján. A szervezet tiltakozik az ellen, hogy az Egyház elítéli az aktív homoszexualitást és a homoházasságot. Rohr együttérző levelében kifejti: „homoszexuális, leszbikus, transznemű testvéreink régóta ki vannak hagyva” Krisztus kegyelmének elfogadó légköréből. Állítása téves, hiszen az Egyház a természetellenes homoszexuális aktust bűnnek tartja, ám Krisztus elfogadó, megértő szeretetével fordul a sérült, homoszexuális hajlamú ember felé (KEK 2357, 2358).

Richard Rohr atya tehetséges író: 15 könyve jelent meg, negyedéves folyóiratot publikál, így rendkívül széles körben tudja terjeszteni nézeteit, amelyek – noha ő maga a szélesebb katolikus tradícióba illeszkedőnek nevezi azokat – nincsenek összhangban a Katolikus Egyház tényleges tanításával. Amellett, hogy könyvei kétségkívül sok értékes és igaz gondolatot is tartalmaznak, fontos, hogy olvasói az említett tényekkel is tisztában legyenek.

Dan Burke és Fr. Bryce Sibley, lic. theol. írásai alapján